Působnosti členů výboru

Mezi zasedáními výboru bude neodkladné věci řešit exekutiva výboru ve složení předseda společnosti, místopředseda společnosti, vědecká sekretářka společnosti a hospodář společnosti. Činnost exekutivy podléhá dodatečnému schválení výborem společnosti.

Ve výboru budou pracovat následující pracovní skupiny a komise:

Pracovní skupina pro legislativu: doc. Hozman (vedoucí), Ing. Korpas, Ing. Mayer a Ing. Nováková, tato skupina řeší dle aktuální potřeby jednotlivé požadavky

Pracovní skupina pro biomedicínskou informatiku: doc. Lhotská (vedoucí), doc. Bruthans, MUDr. Zvolský, tato pracovní skupina nahradila zrušenou sekci biomedicínské informatiky, vedoucí skupiny je současně reprezentantem společnosti směrem do zahraničí 

Komise pro udělování cen za nejlepší publikace – doc. Lhotská (vedoucí), doc. Kolářová, Ing. Korpas, prof. Roubík

Kompetence a povinnosti jednotlivých členů výboru:

doc. Hozman – oficiální zastupování společnosti navenek (především vůči mezinárodním organizacím, předsednictvu ČLS a MZ), průběžné úkolování členů výboru a kontrola plnění úkolů, skloubení různých činností do systematického celku, zprávy o činnosti, příprava agendy pro zasedání výboru, kontrola a podpis zápisů ze zasedáních výboru, oblast vzdělávání (AKK BMT + BMI, specializační vzdělávání Klinické inženýrství, certifikované a další kurzy CŽV)

doc. Bruthans – zajištění fungování (provoz) webovské stránky společnosti a její editace, příprava telekonferenčních zasedání výboru, odborné forum

Ing. Havlík – administrátor a vedení členské kartotéky, emailový styk se členy podle aktuálních potřeb společnosti, přihlášky nových členů

Ing. Korpas – agenda systému celoživotního vzdělávání (CŽV) biomedicínských inženýrů, sdílení informací z TK ÚNMZ v oblasti ČSN pro ZP

doc. Lhotská – zastupování společnosti v IFMBE (v General Assembly a na zasedání národních sekretářů), pořádání domácích odborných akcí v akademické oblasti, zastupování společnosti v Pracovní skupině ČLS JEP pro elektronické zdravotnictví, zastupování společnosti v EFMI jako chair pracovní skupiny Personal Portable Devices, zastupování společnosti v ISfTeH (národní zástupce a spolupředsedkyně pracovní skupiny WoW - Working Group on Women), zastupování společnosti v pracovní skupině MPSV (aktivity č. 13) " Podpora asistivních technologií v projektu Podpora procesů v sociálních službách“

doc. Kolářová – agenda konferencí Trendy v BMI

Ing. Mayer – zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti, hospodaření společnosti, kompletace ročních plánů odborných akcí společnosti, zajišťování pronájmu sálu Lékařského domu pro akce společnosti, zastupování společnosti v „Komisi pro pro posuzování nových přístrojových technologií ustavené při MZ ČR", a v případě potřeby zastupování společnosti v ad hoc ustavených komisích a pracovních skupinách, spolupráce se SAK.

Ing. Nováková – zajištění zpětné vazby se členy společnosti, ale i ostatními pracovníky (BMT, BMI, KI) pracujícími ve zdravotnickém terénu prostřednictvím webovského diskuzního fóra a pořádání odborných akcí podle vytipovaných potřeb terénu.

prof. Penhaker – styk výboru s redakční radou časopisu Lékař a technika, bezprostředně bude spolupracovat s prof. Roubíkem

prof. Roubík – vedoucí redaktor časopisu Lékař a technika

MUDr. Zvolský - pořádání odborných akcí společnosti, aktivity v rámci MIE a IMIA, zprostředkování sdílení informací z HL7 Česká republika, tj. informací o komunikačních a datových standardech napříč společností i odborné veřejnosti obecně

Aktivity členů revizní komise:

MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSc., MBA - lékařský a klinický expert společnosti, expert/garant pro validaci klinické terminologie v rámci Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení Mezinárodní klasifikace nemocí – 11 v ČR (ICD-11 WHO oblast - Health Devices, Equipment and Supplies)

prof. Augustynek - koordinace společných aktivit s výborem ČSZT ČS VTS

Mgr. Kunstátová - pravidelná aktualizace databáze nabídek práce a pracovních pozic zde pro studenty VŠ, které vzdělávají budoucí BMT a BMI

Aktualizace dne 22.5.2023, J. Hozman