Působnosti členů výboru

Mezi zasedáními výboru bude neodkladné věci řešit exekutiva výboru ve složení předseda společnosti, místopředseda společnosti, vědecká sekretářka společnosti a hospodář společnosti. Činnost exekutivy podléhá dodatečnému schválení výborem společnosti.

Ve výboru budou pracovat následující pracovní skupiny a komise:

Pracovní skupina pro legislativu: doc. Hozman (vedoucí), Ing. Korpas, Ing. Mayer a Ing. Nováková. Skupina bude spolupracovat na připomínkách k zák. 268/2014, na připomínkách k další související legislativě a též připraví podklady pro iniciování jednání z hlediska zahrnutí profesí BMT a BMI/KI do kvalifikačních standardů ZZ.

Pracovní skupina pro biomedicínskou informatiku: doc. Lhotská (vedoucí), prof. Provazník, doc. Bruthans, tato pracovní skupina nahradila zrušenou sekci biomedicínské informatiky, vedoucí skupiny je současně reprezentantem společnosti směrem do zahraničí 

Komise pro udělování cen za nejlepší publikace – prof. Valentýna Provazník (vedoucí), Ing. Korpas, doc. Lhotská, prof. Roubík

Kompetence a povinnosti jednotlivých členů výboru:

doc. Hozman – oficiální zastupování společnosti navenek (především vůči mezinárodním organizacím, předsednictvu ČLS a MZ), průběžné úkolování členů výboru a kontrola plnění úkolů, skloubení různých činností do systematického celku, zprávy o činnosti, příprava agendy pro zasedání výboru, kontrola a podpis zápisů ze zasedáních výboru, oblast vzdělávání (AKK BMT + BMI, specializační vzdělávání Klinické inženýrství, certifikované a další kurzy CŽV)

doc. Bruthans – zajištění fungování (provoz) webovské stránky společnosti a její editace, příprava telekonferenčních zasedání výboru

prof. Roubík – styk výboru s redakční radou časopisu Lékař a technika, bezprostředně bude spolupracovat s prof. Penhakerem 

Ing. Havlík – vedení členské kartotéky a emailový styk se členy podle aktuálních potřeb společnosti

Ing. Korpas – agenda systému celoživotního vzdělávání (CŽV) biomedicínských inženýrů

doc. Lhotská – zastupování společnosti v IFMBE (v General Assembly a na zasedání národních sekretářů), pořádání domácích odborných akcí v akademické oblasti, zastupování společnosti v Pracovní skupině ČLS JEP pro elektronické zdravotnictví, zastupování společnosti v EFMI jako chair pracovní skupiny Personal Portable Devices, zastupování společnosti v ISfTeH (národní zástupce a spolupředsedkyně pracovní skupiny WoW - Working Group on Women), zastupování společnosti v pracovní skupině MPSV (aktivity č. 13) " Podpora asistivních technologií v projektu Podpora procesů v sociálních službách“

doc. Rožánek – zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti, zápisy z výborových schůzí, agenda konferencí Trendy v BMI

Ing. Mayer – hospodaření společnosti, kompletace ročních plánů odborných akcí společnosti, zajišťování pronájmu sálu Lékařského domu pro akce společnosti, zastupování společnosti v „Komisi pro pro posuzování nových přístrojových technologií ustavené při MZ ČR", a v případě potřeby zastupování společnosti v ad hoc ustavených komisích a pracovních skupinách, spolupráce se SAK.

Ing. Nováková – zajištění zpětné vazby se členy společnosti, ale i ostatními pracovníky (BMT, BMI, KI) pracujícími ve zdravotnickém terénu prostřednictvím webovského diskuzního fóra a pořádání odborných akcí podle vytipovaných potřeb terénu.

prof. Roubík – vedoucí redaktor časopisu Lékař a technika

MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSc., MBA - expert/garant pro validaci klinické terminologie v rámci Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení Mezinárodní klasifikace nemocí – 11 v ČR (ICD-11 WHO oblast - Health Devices, Equipment and Supplies)