O časopisu

ČSBMILI vydává časopis Lékař a technika, který je nejstarším odborným pravidelně vycházejícím časopisem zaměřeným na nové poznatky výzkumu, vývoje, výroby a použití techniky ve zdravotnictví. Od roku 1970 přináší vědecké a odborné recenzované příspěvky českých a zahraničních autorů, kteří prezentují aktuální a nově dosažené poznatky v oblasti lékařské techniky a informatiky. Posláním časopisu je tyto poznatky prezentovat zejména výzkumným pracovníkům, lékařům a technickým nelékařským pracovníkům pracujícím v lékařských zařízeních, studentům zdravotnických a technických oborů a dalším pracovníkům ve zdravotnictví.

Odborné texty jsou publikovány pouze v anglickém jazyce. Jsou recenzovány předními odborníky pro danou tématiku, a to z členů mezinárodní redakční rady časopisu Lékař a technika, nebo odborníků na příslušnou problematiku ze světově významných pracovišť.

Časopis je také publikačním fórem pro spolupracující Českou společnost lékařské fyziky ČLS JEP.

Periodikum má přiděleno ISSN 0301-5491 pro tištěnou verzi časopisu a ISSN 2336-5552 pro elektronickou verzi zveřejňovanou on-line. Časopis je pravidelně indexován v mezinárodních databízích SCOPUS, EMBASE/Excerpta Medica (Elsevier), IndexCopernicus a Bibliographia Medica Cechoslovaca.

Od roku 2008 je časopis Lékař a technika vydáván ve spolupráci České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČSBMILI ČLS JEP) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství (ČVUT FBMI).

Další informace lze získat na webových stránkách časopisu, kde jsou k dispozici dosud vyšlá čísla v elektronické podobě od roku 2012 (viz www stránka zde), informace pro autory a další užitečné informace.

Časopis Lékař a technika získal v roce 2013/2016 identifikátor DOI.

V roce 2020 byl vydán jubilejní 50-tý ročník (Volume 50).