Celoživotní vzdělávání

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SV) v oboru Klinické inženýrství (KI)

WWW stránka Katedry klinického inženýrství IPVZ (zména názvu od 1.5.2017, původní název Katedra biomedicínské techniky IPVZ) je k dispozici zde a obsahuje jak vzdělávací program, tak vypsané akce. Vycházejí na ní též aktuální informace, organizační pokyny pro žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání a informace pro již zařazené (viz položka SDĚLENÍ).  

 

Kreditní systém celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů a postup udělení souhlasného stanoviska odborným akcím (aktualizace ke dni 9. června 2019)

V souvislosti s novou legislativou, tj. novelou 96/2004 v podobě 201/2017 Sb. byl zrušen registr a kreditní systém. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak se bude tato situace vyvíjet v budoucnu (je snaha prosadit návrat kreditního systému pro některá povolání), tak výbor společnosti doporučuje všem členům, ale hlavně všem biomedicínským technikům, biomedicínským inženýrům a klinickým inženýrům, aby si i nadále nechali vydávat potvrzení o účasti na akcích. Je to i v souladu s tím, že výše uvedená novela zavádí nově, že vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče. Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si má každý uschovat pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Dále se výbor usnesl, že by každý subjekt, který bude chtít potvrdit účast na odborné akci, měl i nadále požádat naší společnost (konkrétně pana Ing. Korpase) o kredity, i když to již nebude ve vztahu k platné legislativě. Je to jisté přechodné opatření, které má umožnit bezproblémový přechod na budoucí systém. Je to obdobné řešení, jako zvolila např. i ČSFM (http://www.csfm.cz/ ).

Toto usnesení výboru výše uvedené by mělo být uvedeno na každém osvědčení, tj. že na základě usnesení výboru ČSBMILI ČLS JEP budou přidělovány i nadále kredity podle předchozích pravidel a to i bez návaznosti na platnou legislativu.

Podrobný popis systému a též procesu pro udělení souhlasu: zde

Žádost o souhlas se zařazením odborné akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání: zde

Do konce dubna 2019 byl odevzdán na MZ ČR nový plán CŽV pro biomedicínské techniky a inženýry, který podle většinového názoru odborné komunity kopíruje původní systém s tím, že nekteré položky byly upraveny, vypuštěny či nahrazeny. Tento návrh zpracovala pracovní skupina v rámci IPVZ pod vedením doc. Hozmana. Jakmile bude znám osud našeho návrhu, tak budeme členy společnosti informovat.

Odpovědný člen výboru: Ing. David Korpas, Ph.D., david.korpas[at]seznam.cz

Odpověď z MZ ČR ohledně plánu CŽV (citace emailu):

„K přípravě plánů celoživotního vzdělávání, respektive  návodných metodických doporučení k obsahu a rozsahu celoživotního vzdělávání pro jednotlivé nelékařské zdravotnické profese, jejichž vznik a příprava vyplývá z Akčního plánu 10b Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – nelékařští zdravotničtí pracovníci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, musím s politováním sdělit, že nebyly nalezeny finanční zdroje, ze kterých by bylo možno  zpracování výše uvedených plánů financovat. Při záměru vypracovat plány z vlastních zdrojů, resp. na základě angažovanosti odborné veřejnosti, obdrželo ministerstvo při zpracování návrhů plánů CŽV ze strany odborné veřejnosti negativní zpětné vazby a postoje k záměru vydávat tyto plány. Z tohoto důvodu, přičemž roli sehrála taktéž rozmanitost a často i protichůdnost podnětů na obsah a rozsah plánů CŽV, bylo s vědomím pana náměstka prozatím ustoupeno od vydávání plánů celoživotního vzdělávání ministerstvem. Nic však nebrání tomu, aby Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP vydala plán celoživotního vzdělávání jaké své doporučení k celoživotnímu vzdělávání biomedicínských techniků a biomedicínských inženýrů.

S pozdravem
Alice Strnadová

Mgr. Alice Strnadová, MBA
ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání
hlavní sestra ČR

Aktuální stav ke dni 19. 11. 2023: Výše uvedený plán CŽV byl výborem ČSBMILI ČLS JEP schválen a byl doporučen pro všechny biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry. Pro klinické inženýry byl stanoven jako povinný, ale až v novém vzdělávacím programu, který nebude obsahovat zaměření a bude modifikován.