Z minulých aktivit

Významnější mezinárodní akce, organizované společností :

 • 1984 : Mezinárodní symposium „Lasery in Medicine“
 • 1985 : Mezinárodní konference „ Computer - Aided, Medical Decision Making“
 • 1986 : Mezinárodní symposium „ Application of Stereology in Biology“
 • 1987 : 1. východoevropská regionální konference biomedicinského inženýrství a 4.IMEKO konference o měření v klinické medicíně
 • 1990 : Mezinárodní konference Medical Informatics and Medical Education se satelitním symposiem Mathematical Approach to Brain Functioning Diagnostics
 • 1991 : Regionální konference IFMBE zemí střední a východní Evropy Biomedical Engineering
 • 1992 : Regionální konference IFMBE podunajských států Biosignal 92
 • 1993 : 6th European Stereological Congress
 • 1995 : Mezinárodní seminář WHO Rehabilitation Engineering, Technology and Assessment
 • 1995 : Mezinárodní konference Information, Health and Education
 • 1997 : Mezinárodní konference Information Technology Applications in Biomedicine
 • 2002 : Česko – Slovenská konference Inteligentní systémy ve zdravotní péči
 • 2004 : Společný sjezd klinické neurofyziologie a biomedicínského inženýrství jako Česko – Slovenská akce
 • 2005 : 3. Evropská konference biomedicínského inženýrství EMBEC 05.
 • 2010 : Seminář Health Technology Assessment
 • 2010 : Spolupořadatelství 57. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
 • 2011 : Spolupořadatelství 58. sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
 • 2013 : Mezinárodní konference EFMI Data and Knowledge for medical decision support
 • 2013 : Společnost podporovala ve formě Endorsing Society mezinárodní konferenci: UPCP 2013 Up Close and Personalized – The 2nd International Congress on Personalized Medicine v Paříži
 • 2013 : Společnost podporovala ve formě Endorsing Society mezinárodní konferenci: ICI Meeting 2013 – Innovations in Cardiovascular Interventions v Tel Avivu
 • 2013 : Spolupořadatelství 60. Společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
 • 2014 : Spolupořadatelství 61. Společného sjezdu České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologii
 • 2016 : Spolupořadatelství mezinárodní konference Electronic Healthcare Documentation
 • 2016 : Spolupořadatelství mezinárodní konference Systems for Medical Decision Support and Forensic Identification
 • 2016 : Spolupořadatelství 63. Společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
 • 2017 : Spolupořadatelství 64. Společného sjezdu České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
 • 2018 : Světový kongres biomedicínského inženýrství a lékařské fyziky (WC IUPESM 2018)
 • 2020 : pHealth – 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technoilogies for Personalized Health

Kromě těchto mezinárodních akcích společnost byla aktivním spolupořadatelem celé řady dalších mezinárodních akcích. Mezi význačnější je možno zařadit:

 • 1982 : Mezinárodní stereologické koloqium
 • 1988 : Mezinárodní symposium Simulace systémů v biologii a medicíně
 • 1988 : Mezinárodní symposium Stereologie a analýza obrazových dat
 • 1989 : Mezinárodní symposium Ultrazvuk v biologii a lékařství
 • 1990 : Mezinárodní konference Výpočetní technika v lékařství a zdravotnictví
 • 1990 : Mezinárodní konference Biosignal 90
 • 1990 : Mezinárodní konference Neuronet 90
 • 1992 : Mezinárodní seminář rehabilitačního inženýrství REHAB-3
 • 1994 : Mezinárodní konference Biosignal 94
 • 1995 : 7. Mezinárodní konference IMECO ve SR
 • 1995 : Mezinárodní konference Computer Analysis of Images and Patterns CAIP 95
 • 1996 : Mezinárodní konference Biosignal 96
 • 1997 : European Conference on Signal Analisis and Prediction
 • 1997 : Mezinárodní symposium Symposium on Biomedical Systems – Symbiosis 97
 • 1998 : Mezinárodní konference Biosignal 98
 • 1998 : Mezinárodní konference Biomedical and Environmental Statistics
 • 2000 : Mezinárodní konference Biosignal 2000
 • 2002 : Mezinárodní konference Biosignal 2002
 • 2004 : Mezinároní konference Joint Meeting EuroMise 2004
 • 2004 : Mezinárodní konference Biosignal 2004
 • 2006 : Mezinárodní konference Biosignal 2006
 • 2007 : 54. Sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie a SBMIaLI
 • 2008 : Mezinárodní konference Biosignal 2008
 • 2010 : Mezinárodní konference Biosignal 2010
 • 2011 : Seminář Standardy a elektronické zdravotnictví
 • 2011 : Spolupořadatelství konference Kvalita zdravotní péče – týmová práce
 • 2011 : Spolupořadatelství konference Trendy v biomedicínském inženýrství
 • 2011 : Spolupořadatelství konference Biofyzikální dny
 • 2012 : Symposium Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam
 • 2012 : Symposium Biomedicína v praxi
 • 2012 : Sympozium Ultrazvuk v medicíně
 • 2012 : Spolupořadatelství semináře zaměřeného na osvědčené postupy elektronického zdravotnictví
 • 2014 : Symposium Veřejné zakázky a pořizování zdravotnické techniky
 • 2015 : Spolupořadatelství International Joint Meeting EEuroMISE 2015
 • 2017 : Pracovní setkání ke specializačnímu vzdělávání v oboru Klinické inženýrství
 • 2017 : V rámci 9. výroční konference SAK s názvem Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017 ČSBMILI připravila a garantovala sekci s odbornými příspěvky z oblasti biomedicínského inženýrství

Společnost uspořádala celou řadu přednášek předních zahraničních odborníků v oblasti biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky.

Společnost se aktivně zapojila do specializační přípravy vysokoškolských pracovníků-nelékařů v rámci ILF, kde uspořádala celou řadu tématických kurzů. Výbor společnosti se aktivně zapojil do přípravy nové legislativy pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

V oblasti legislativní se výbor společnosti aktivně zapojil do přípravy Zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), do přípravy prováděcích vyhlášek a návrhů souvisejících nařízeních vlády ČR a do návrhů novel těchto legislativních dokumentů.

V oblasti mezinárodních vazeb je společnost kolektivním členem v :

Zástupci výboru společnosti jsou zapojeni do přípravných prací komise IFMBE pro vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství.

Společnost udržuje úzké kontakty se sesterskými společnostmi celé řady států. Oblast odborného tisku je zajišťována odborným časopisem společnosti Lékař a technika.

Výbor společnosti má následující pracovní skupiny a komise:

 • pracovní skupina pro legislativu v oblasti biomedicínského inženýrství (zpracování podkladových materiálů k návrhům zákonů, prováděcím vyhláškám a souvisejících nařízeních vlády ČR)
 • pracovní skupina pro biomedicínskou informatiku
 • komise pro navrhování cen za nejlepší publikaci v oblasti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Společnost za dobu své činnosti udělila čestná členství odborné společnosti svým zasloužilým členům a čestná členství zahraničním spolupracovníkům. Na návrh naší společnosti byly uděleny předsednictvem ČLS Čestná medaile ČLS JEP za zásluhy naším členům a zahraničním spolupracovníkům. Na návrh naší společnosti byla udělena na Čestná členství České lékařské společnosti JEP. Kompletní přehled je uveden na www stránce zde .