Historie

Společnost byla založena v roce 1975 pod názvem Společnost biomedicínského inženýrství. Založení společnosti iniciovali MUDr. Jaroslav Formánek, CSc., Doc. MUDr. Josef Dvořák, CSc., Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., MUDr. Milan Vrána, CSc., Prof. Ing. Vratislav Vrána, CSc.

V letech 1978-1982 byla odborná aktivita společnosti organizována v rámci 13 odborných komisí:

 • pro biotelemetrii, snímací a záznamovou techniku,
 • pro analýzu biosignálu,
 • pro analýzu obrazové informace,
 • pro laboratorní techniku a informatiku,
 • pro automatizaci biologických procesů,
 • pro automatizované informační systémy,
 • pro matematické metody lékařské informatiky,
 • pro simulaci systémů v biologii a medicině,
 • pro biomechaniku a funkční náhrady,
 • pro využití ultrazvuku v lékařství,
 • pro biologické účinky neionizujícího záření,
 • pro biofyziku,
 • pro kryotechniku ve zdravotnictví.
 

V letech 1982-1986 se počet odborných komisí snížil na 11 sloučením komisí pro automatizaci biologických procesů, pro automatizované informační systémy a pro matematické metody lékařské informatiky do komise pro lékařskou informatiku.

V letech 1986-1990 se Společnost reorganizovala a odborné komise přetransformovaly podle tehdejších požadavků. Vznikly tak komise:

 • pro biologické signály a obrazy,
 • pro lékařskou a zdravotnickou informatiku,
 • pro simulaci systémů v biologii, lékařství a zdravotnictví,
 • pro diagnostickou přístrojovou techniku,
 • pro terapeutickou přístrojovou techniku a metodiku,
 • pro automatizaci laboratoří,
 • pro biomechaniku a funkční náhrady,
 • pro biofyziku.

V r. 1990 byla změněna koncepce organizačního uspořádání společnosti. Byly zrušeny odborné komise a odborná činnost se soustředila do dvou sekcí :

 • sekce klinického inženýrství,
 • sekce lékařské informatiky.

V roce 1999 k těmto sekcím přibyla sekce biofyziky.

V r. 2003 pokračovala reorganizace organizačního uspořádání společnosti a byla zrušena sekce klinického inženýrství. Tato oblast byla nadále řízena přímo výborem společnosti.

V r. 2006 byla ustavena další sekce a sice sekce telemedicíny

V r. 2010 byla sekce lékařské informatiky přejmenována na sekci biomedicíncké informatiky

V současné době má společnost následující samostatné sekce:

 • sekce biomedicínské informatiky
 • sekce biofyziky
 • sekce telemedicíny a e-zdravotnictví

V období od 2015 do 2018 byly zrušeny sekce biofyziky a telemedicíny a e-zdravotnictví.

V roce 2019 byla zrušena sekce biomedicínské informatiky.

Aktivity společnosti

Společnost se po celou dobu svého trvání zaměřovala na následující oblasti :

 • oblast odborné vzdělávací činnosti
 • oblast legislativy
 • oblast mezinárodních vazeb
 • oblast odborného tisku

V oblasti odborné vzdělávací činnosti každý rok společnost pořádala celou řadu odborných akcí nejprve domácích a později i mezinárodních ( pracovní dny, semináře, vědecké sjezdy, konference).

Od roku 2012 je ČSBMILI společně s Fakultou biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze vydavatelem časopisu Lékař a technika.

V červnu 2018 pořádala ČSBMILI společně s ČSFM úspěšný světový kongres lékařské fyziky a biomedicínského inženýrství IUPESM 2018.