Odborné sekce

V současné chvíli nemá společnost žádnou odbornou sekci. Nicméně, úkoly a vybrané koncepční úkoly z níže uvedeného přehledu byly převzaty pracovní skupinou pro biomedicínskou informatiku (viz www stránka zde).

Sekce Biomedicínská informatika

Koncepce činnosti sekce Biomedicínská informatika vychází ze stanovených cílů společnosti a aplikuje je do oblasti biomedicínské informatiky.

 • Každým rokem sekce Biomedicínské informatiky organizuje alespoň jeden seminář v Lékařském domě nebo konferenci na aktuální téma.
 • Sekce biomedicínské informatiky systematicky rozvíjí kontakty s vědeckými společnostmi zaměřenými na biomedicínskou informatiku ve všech jejích částech (bioinformatiku, lékařskou informatiku a zdravotnickou informatiku). Udržuje úzké kontakty zejména s pracovními skupinami IMIA a EFMI.
 • Sekce biomedicínské informatiky posiluje postavení odborníků biomedicínské informatiky ve zdravotnictví a vytváří podmínky pro rozvoj elektronizace zdravotnictví (eZdraví / eHealth) v souladu s ekonomickými a environmentálními podmínkami v širším smyslu (e3Zdraví / e3Health) .
 • Sekce Biomedicínské informatiky úzce spolupracuje s časopisem společnosti „Lékař a technika“ a s oficiálním časopisem EFMI s názvem „European Journal for Biomedical Informatics“ pro zprostředkování kontaktů a šíření poznatků o výuce a výzkumu za hranice České republiky.
 • Součástí sekce biomedicínské informatiky je také Telemedicina & e-Zdravotnictví/e-Health
 • Rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů se zaměřením na oblast Telemedicína & eZdravotnictví/eHealth.
 • Zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a šíření osvěty z oblasti Telemedicína & eZdravotnictví/eHealth mezi občany.
 • Podpora vědeckovýzkumné činnosti v oblasti Telemedicína & eZdravotnictví/ eHealth, podpora při vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a jejich efektivní uplatňování v praxi.
 • Vytváření podmínek pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce v oblasti Telemedicína & eZdravotnictví / eHealth mezi členy a příznivci ČLS JEP i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí.

Konkrétní úkoly:

 • Sdružovat zájemce o Telemedicínu & eZdravotnictví/eHealth (dále jen TM & eZ/eH) ze SBMILI ČLS JEP a z ostatních odborných společností a spolků ČLS JEP.
 • Průběžně mapovat, koordinovat a sjednocovat aktivity v oblasti TM & eZ/eH v ČR.
 • Navazovat kontakty a užší spolupráci se subjekty, které v oblasti TM & eZ/eH v ČR působí nebo hodlají působit, včetně MZd ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MV ČR, Nadace prof. Rösche, zdravotnických a nezdravotnických subjektů, výrobců zdravotnické, komunikační a informační techniky (např. System602 a.s.), provozovatelů pevných a mobilních sítí elektronických komunikací apod.
 • Provádět rešerše dokumentů týkajících se TM & eZ/eH v působnosti EU, ITU, WHO, ESA a dalších organizací s národním a mezinárodním dosahem s cílem navázat a dále prohloubit mezinárodní spolupráci a koordinaci v této oblasti, zejména se zaměřením na standardizaci rozhraní sítí a jednotlivých aplikací TM & eZ/eH.
 • Ve spolupráci s Nadací prof. Rösche a dalšími zdravotnickými a nezdravotnickými subjekty se podílet na přípravě a realizaci pilotních projektů v oblasti TM & eZ/eH v různých lékařských oborech a účelné – efektivní sdílení informačních a komunikační technologií (IKT) mezi těmito obory.
 • V úzké spolupráci s Nadací prof. Rösche, s vysokými a středními školami, zdravotnickými doškolovacími zařízeními a dalšími subjekty organizovat osvětové, popularizační a propagační akce z oblasti TM & eZ/eH a podporovat publikační činnost a studentské práce zabývající se danou oblastí.
 •