Byly zveřejněny kvalifikační standardy pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr

Dne 15.9.2020 byly po 2 letech zveřejněny MZ ČR tzv. kvalifikační standardy k vyhlášce č. 39/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro magisterský studijní program a pro bakalářský studijní program specifikující podrobněji minimální požadavky na obsah a hodinovou dotaci zdravotnických studijních programů pro profese Biomedicínský inženýr a Biomedicínský technik.

Tyto kvalifikační standardy byly zpracovány ve spolupráci garantů studijních oborů/programů Biomedicínský technik/Biomedicínská technika, resp. Biomedicínský inženýr/Biomedicínské inženýrství z ČVUT FBMI, TUL, VUT a VŠB TU. Dále na přípravě spolupracoval výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP. Celá příprava dokumentu proběhla pod vedením a koordinací vedoucího katedry klinického inženýrství IPVZ v Praze.

Těmito kvalifikačními standardy se musí řídit všechny vysoké školy v ČR, které by se ucházely o získání tzv. souhlasné stanovisko pro výše uvedené studijní programy ve vztahu k výše uvedeným regulovaným nelékařským zdravotnických profesím.

Současně pozbývá platnosti Metodický pokyn (Metodický pokyn ke studijním oborům pro získání odborné způsobilosti biomedicínského inženýra a biomedicínského technika) vydaný ve Věstníku MZ ČR v částce 10/2010.

V současné době jsou dle původního metodického pokynu, ale i podle výše uvedených standardů akreditovány již nové studijní programy NAÚ pro výše uvedené profese na následujících VŠ a to na 10 let, což vytváří stabilitu jak pro dané VŠ v dané oblasti, tak i pro absolventy: ČVUT v Praze (pouze FBMI , studium), TU v Liberci (FZS , studium), VUT v Brně (FEKT , studium) a VŠB TU Ostrava (FEI , studium).

Jiří Hozman